Τρίτη 19 Οκτώβριος 2021

Τηλ: 2310 21 21 10

   Twitter Facebook

    
Τρυβλία 60 mm - Petri dishes 60 mm   

Mac Conkey     
Mac Conkey No. 2    
Blood agar    
Mannitol salt    
Chocolate agar    
Chromagar orientation    
Mueller Hinton II    
Nutrient    
Sabouraud    
Sabouraud + Chloramph.    
S.S. agar    
DCA agar Leifsons    
EMB   

 

Τρυβλία 90 mm - Petri dishes 90 mm    

Mac Conkey    
Mac Conkey No. 2    
Blood agar    
Mannitol salt    
Chocolate agar    
Chromagar orientation    
Mueller Hinton II    
Nutrient    
Sabouraud    
Sabouraud + Chloramph.    
S.S. agar    
DCA agar Leifsons    
EMB   

Τρυβλία 90 mm διχοτομημένα - 2 section divided Petri dishes 90 mm    
Blood/ Mac Conkey    
Blood/ Mac Conkey No. 2    
Mac Conkey/ S.S. agar    
    
Τρυβλιά 90 mm τριχοτομημένα - 3 section divided Petri dishes 90 mm    
Blood agar    
Blood/ Mac Conkey No. 2/ Sabouraud + Chloramph.    
Mac Conkey    
Mac Conkey No. 2    
Sabouraud    
    


Τρυβλία 120 mm τετράγωνα - Square Petri dishes 120 mm    

Mueller Hinton II    


    
Τρυβλία 150 mm - Petri dishes 150 mm    

Mac Conkey    
Mac Conkey No. 2    
Blood agar    
Mannitol salt    
Chocolate agar    
Chromagar orientation    
Mueller Hinton II    
Nutrient    
Sabouraud    
Sabouraud + Chloramph.    
S.S. agar    
DCA agar Leifsons    
EMB