Έγχρωμοι Υπέρηχοι
Μόνιτορ
Διαθερμίες
Απινιδωτές
Τέστ κοπόσεως
Αναισθητικές μηχανές
Ορθοπαντομογράφος
Κλίβανοι
Ενδοσκόπια
Οξύμετρα
Χειρουργικά μικροσόπια
Χειρουρικοί προβολείς
Μαστογράφοι
Ακτινολογικό X RAY
Εμφανιστήρια Ακτινογράφων
Αναλυτές