Έγχρωμοι Υπέρηχοι
Μόνιτορ
Απινιδωτές
Διαθερμίες
Τεστ κοπόσεως
Αναισθητικές Μηχανές
Ορθοπαντομογράφος
Κλίβανοι
Ενδοσκόπια
Οξύμετρα
Χειρουργικά Μικροσκόπια
Χειρουργικοί Προβολείς
Μαστογράφοι
Ακτινολογικά X-RAY
Εμφανιστήρια Ακτινογραφιών
Αναλυτες